bài viết liên quan

NHỮNG DANH MỤC HỒ SƠ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH ĐƯỢC CẬP NHẬT MỚI NHẤT 2021

Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình được chính phủ nước ta quy định tại Phụ lục VIB và được ban hành kèm theo là Nghị định 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn luật quản lý chất lượng, thi công công trình xây dựng và bảo hành công trình xây dựng, gồm những mục sau:

Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình

Hồ sơ chuẩn bị cho dự án đầu tư xây dựng và hợp đồng

Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình thường sẽ bao gồm cả những hồ sơ chuẩn bị cho dự án đầu tư và các hồ sơ liên quan. Sau đây là những danh mục cần thiết:

Quyết định và chủ trương về đầu tư, xây dựng, Báo cáo nghiên cứu tổng số tiền đầu tư khả thi cho công trình xây dựng (nếu có).

Quyết định có phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hay không? Cũng như báo cáo nghiên cứu tính khả thi của hạn mức đầu tư xây dựng và báo cáo kinh phí và các kỹ thuật thực hiện đối với công trình xây dựng.

Thiết kế, các văn bản kiểm định, sự tham gia đóng góp ý kiến của các bên hoặc cơ quan có liên quan trong việc kiểm định dự án đầu tư và bản thiết kế sơ khai.Phương án đền bù, giải phóng khu vực xây dựng và thiết kế khu tái định cư (nếu có).

Văn bản của các bên, tổ chức, cơ quan nhà nước có liên quan và có thẩm quyền (nếu có) về: thỏa thuận quy hoạch hai bên, thỏa thuận sử dụng hoặc kết nối với các công trình kỹ thuật bên ngoài hàng bảo vệ; đánh giá sự tác động của công trình xây dựng tới môi trường, đảm bảo an toàn về mọi mặt cho người dân, người tham gia lao động và các công trình xung quanh hoặc các văn bản khác có liên quan.

Quyết định trao quyền sử dụng đất, hoặc thuê đất của cơ quan nơi có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê toàn bộ khu đất xây dựng đối với trường hợp không được cấp đất.

Giấy phép xây dựng, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt được miễn giấy phép xây dựng.

Quyết định chỉ định chủ thầu, phê duyệt những kết quả được lựa chọn các nhà thầu và hợp đồng xây dựng giữa chủ thầu (chủ đầu tư) với các nhà thầu xây dựng.

Các tài liệu liên quan nhằm chứng minh điều kiện và năng lực của các nhà thầu theo quy định của nhà nước.

Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình  sẽ bao gồm toàn bộ hồ sơ, tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn đầu chuẩn bị cho đầu tư xây dựng dự án.

danh mục hồ sơ hoàn thành công trình

Hồ sơ quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình

Hồ sơ quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình là danh mục hồ sơ hoàn thành công trình không thể thiếu. Hồ sơ này bao gồm những mục sau:

Danh mục những thay đổi (có thể xảy ra dựa trên điều kiện thi công thực tế) của thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình và các văn bản kiểm định, phê chuẩn của các cấp có thẩm quyền.

Bản vẽ hoàn chỉnh (kèm theo các danh mục bản vẽ).

Những kế hoạch, phương pháp kiểm tra, kiểm định chất lượng thi công đối với xây dựng công trình.

Các chứng từ, chứng nhận của xuất xứ hàng hóa, bao bì, nhãn, mác của hàng hóa, tài liệu công bố công khai tiêu chuẩn áp dụng đối với tất cả sản phẩm (hoặc hàng hóa).

Các kết quả kiểm tra quan trắc (nếu có), đo lường, thử nghiệm trong suốt quá trình thi công.

Các văn bản nghiệm thu tiến độ hoàn thành công việc xây dựng, nghiệm thu theo từng bộ phận hoặc cả giai đoạn của công trình xây dựng (nếu có).

Các kết quả thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình, thí nghiệm khả năng chịu lực kết cấu xây dựng (nếu có).

Văn bản thỏa thuận hai bên, các chấp thuận hai bên đã bàn bạc, xác nhận của các cơ quan nhà nước hay tổ chức có thẩm quyền (nếu có) về:

  • Di dân khu vực lòng hồ, khảo sát, đo đạc và di dời các di tích gắn với lịch sử, văn hóa.
  • Đảm bảo cho người và tài sản khỏi hỏa hoạn.
  • Đảm bảo an toàn môi trường.
  • Đảm bảo an toàn lao động, sự an toàn trong vận hành hệ thống hoặc thiết bị công trình và cả những thiết bị công nghệ;.- Thực hiện xin cấp Giấy phép xây dựng (đối với hầu hết trường hợp bắt buộc phải có giấy phép xây dựng).
  • Yêu cầu và phê chuẩn đấu nối với công trình, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các công trình khác có liên quan.
  • Công văn của các cơ quan chuyên môn về xây dựng và quản lý trong tiến trình phát triển đô thị với việc hoàn thành các công trình có cơ sở hạ tầng kỹ thuật liên quan của dự án theo đúng kế hoạch xây dựng được nêu tại báo cáo nghiên cứu khả thi đã được tổ chức cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

Hồ sơ giải quyết những sự cố khi triển khai xây dựng công trình (nếu có).

Phụ lục các hạng mục cần sửa chữa (nếu có) sau khi đã đưa ra những hạng mục công trình, công trình đã xây dựng được đưa vào sử dụng.

danh mục hồ sơ hoàn thành công trình

Trên đây là những hồ sơ cần thiết trong những danh mục hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng được cập nhật mới nhất 2021. Hy vọng bài viết này đã thông tin đến được giả những danh mục chính xác và cập nhật nhất.